top of page
Over de balans
Algemene voorwaarden
Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie voor kinderen en volwassenen
 • De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog/behandelaar is gehouden aan de NLVT beroepscode.
 • De kinesioloog/behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. 
 • De kinesioloog/behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog/behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De kinesioloog/behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders/cliënt verplichten zich tijdens het eerste consult relevante informatie aan de kinesioloog/behandelaar te verstrekken.
 • De kinesioloog/behandelaar houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog/behandelaar  verplicht zich het de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 
Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: het gesprek met de cliënt over zijn doel;
Stap 2: het zoeken van de stress m.b.t. zijn doel via de spiertest of via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid;
Stap 3: het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid;
Stap 4: het nacontroleren van het effect van de behandeling via de spiertest;
Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie
 
Afspraken consulten
 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten
 • De behandelaar en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding behandelaar – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na ieder consult (of na een vooraf afgesproken serie van consulten) wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.
 • De consultprijs bedraagt:
 • € 115,00 voor individueel consult per uur.
 • € 110,00 voor individueel consult per uur bij een traject van 5 losse uren of meerdere uren aaneengesloten. Betaling vooraf voor het gehele traject.
 • € 83,00  per persoon voor 2 of meer personen per uur.
 • € 81,00 per persoon per uur bij meerdere personen bij een traject van 5 losse of meerdere uren aaneengesloten per persoon. Betaling vooraf voor het gehele traject.
 • Betalingswijze van de meeruren therapie is € 100,-- na ontvangst van de bevestiging, het restant maximaal 14 dagen van te voren door mij ontvangen op NL20 KNAB 0508 4944 00 t.n.v De Balans.
 •  De bevestiging van een meeruren therapie is bindend voor het hele traject. 
 • Annulering van een meerurentraject is  maximaal 14 dagen voor aanvang anders wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Betalingswijze van de consulten is per betaalverzoek of ter plekke per mobiel bankieren per consult of van te voren over gemaakt op IBAN  NL20 KNAB 0508 4944 00 t.n.v De Balans
 • Bij verhindering van een uurconsult zal de cliënt maximaal 24 uur van tevoren telefonisch afzeggen (anders wordt het volledige consult in rekening gebracht.)
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.
 • Bij niet tijdige betaling is De Balans voorts gerechtigd tenminste € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.
 • De Balans behoudt zich het recht voor haar dienstverlening te staken ingeval van achterstallige betalingen, totdat volledige voldoening van deze verplichtingen heeft plaatsgevonden. Het staken door De Balans van de dienstverlening geeft de cliënt niet het recht achterstallige betalingen niet te voldoen.
 • De Balans is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • De Balans is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein van Praktijk De Balans, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 • De Balans is gerechtigd de tarieven twee keer per kalenderjaar aan te passen.
Bijzondere bepalingen
Verhindering behandelaar
 • Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of consult te voeren, kan zij voorstellen een collega in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
 • Praktijk De Balans is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van De Balans behoort te komen. Indien noch slechts voor zover De Balans haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen behoeft de cliënt de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeen gekomen prijs niet te betalen. Overmacht brengt nimmer het recht van de cliënt met zich om de opdracht te annuleren.
 
Beëindiging behandeling
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de behandelaar de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de behandelaar een verklaring ondertekenen waarin zij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de behandelaar in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De behandelaar kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De behandelaar zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 
Telefonisch advies
Voor een korte vraag kan de hulpvrager elke dag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen per e-mail, app of sms. Mocht er niet meteen worden gereageerd dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 
Praktijk De Balans
Maureen Feldmann


Hoogvlietlaan 23
3235 BK Rockanje

Goed bereikbaar met openbaar vervoer en de auto. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden.

Emailadres:
jouwleveninbalans@gmail.com
Telefoonnummer:
06 - 42 66 56 88


IBAN: NL20 KNAB
0508 4944 00
t.n.v De Balans

Contact

Aangesloten bij de 
Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten
nummer:
0301040K
RBCZ nummer:
170755R
 
Persoonlijke AGB-Code: 90031703
Praktijk AGB-Code:

 90010628
 
Kamer van Koophandelnummer:
24458944
Over De Balans
Volg De Balans op:
 • Facebook Social Icon
bottom of page