welkom bij De Balans

De Balans is een praktijk voor psychologie, intuïtieve kinesiologie en psycho-sociaaltherapie. Sinds 1993 kunnen kinderen en volwassen bij mij terecht met lichamelijke, psychische,gedragsmatige en voedingsklachten voor diverse consulten en cursussen.

Wilt u meer informatie over welke consulten en cursussen er gegeven worden kijk dan in de menu balk bovenin, bij consulten en cursussen.

Alle consulten en cursussen van De Balans worden gegeven door mijzelf, Maureen Feldmann. (C.V.)

Pasfoto

Momenteel is mijn praktijk gevestigd in Rockanje, Maassluis en Maastricht. Ik ben psycholoog en ik ben beëdigd als Erkend Kinesiologe door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie
In België heb ik een vierjarige opleiding tot psycho-sociaal-therapeute gevolgd. Deze opleiding was vooral gericht op het bewust voelen van je lichaam, de herkenning van emoties die daarbij loskomen, het leren accepteren en vooral het op een gezonde manier leren uiten van die emoties. Ik heb daar behalve individuen, ook groepen leren begeleiden zowel volwassenen als kinderen.

Zowel in België als tijdens de opleiding Psychologie is er veel aandacht besteed aan de rouw- en verliesverwerking volgens Elisabeth Kübler-Ross. Naast deze opleidingen heb ik in 2002 mijn opleiding tot familieopstellings-therapeute afgerond.Ook ben ik ervaren in traumaopstellingen.

De Balans is aangesloten bij de beroepsvereniging voor kinesiologie. Door alle zorgverzekeraars worden de consulten (gedeeltelijk)vergoed, kijk dus gelijk even in uw polisvoorwaarden.

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op.

>Mijn kwaliteitsstandaard

1. De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging BvK en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.
2. Kennis en opleiding: Ik ben erkend kinesioloog® (voor meer informatie zie: CV op de website).

3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling
Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:
1. Vakkennis kinesiologie
2. De relatie met elkaar.

ad. 1 Vakkennis kinesiologie
Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik volgende basisprincipes hanteer:
Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om de individuele proces van een cliënt aan te sturen. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.

De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:
Stap 1: het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.
Stap 2: het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest;
Stap 3: het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar de kinesioloog voor is opgeleid;
Stap 4: het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;
Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie.
Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging BvK: http://ki-net.nl/Kwaliteit

ad. 2 de relatie met elkaar
Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.

4. Openheid en vertrouwen
Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.

5. Verantwoordelijkheid van de cliënt
De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris:
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie:
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van januari 2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact:
Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer (06) 25186207.
Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden treft u aan via: www.klachtenportaalzorg.nl

www.therapeut-info.nl

Login